js77999金莎官网-www.6165.com【官方网站】

 服务电话:021-60712276

公司新闻

多款机架式二层/三层工业交换机通过CCC认证


10月25日,js77999金莎官网,收到多款机架式二层/三层工业交换机通过CCC认证测测报告。具体型号如下:
产 品 名 称 : 机架式以太网交换机(集线器功能)
申请型号规格:
型号:
KS124-AM0004S0、KS324-AM0004S0、KS324-AM0012S0、KS324-AM0020S0、
KR328-AM0004S0、KR328-AM0012S0、KR328-AM0020S0、MR328-AM0004S0、
MR328-AM0012S0、MR328-AM0020S0、MS328-AM0004S0、MS328-AM0012S0、
MS328-AM0020S0、KR428-AM0004S0、KR428-AM0012S0、KR428-AM0020S0、
KS428-AM0004S0、KS428-AM0012S0、KS428-AM0020S0、MR428-AM0004S0、
MR428-AM0012S0、MR428-AM0020S0、MS428-AM0004S0、MS428-AM0012S0、
MS428-AM0020S0、KS452-AM0004S0、KS452-AM0012S0、KS452-AM0020S0、
KS452-AM0028S0、KS452-AM0036S0、KS452-AM0044S0、KR452-AM0004S0、
KR452-AM0012S0、KR452-AM0020S0、KR452-AM0028S0、KR452-AM0036S0、
KR452-AM0044S0、MS452-AM0004S0、MS452-AM0012S0、MS452-AM0020S0、
MS452-AM0028S0、MS452-AM0036S0、MS452-AM0044S0、MR452-AM0004S0、
MR452-AM0012S0、MR452-AM0020S0、MR452-AM0028S0、MR452-AM0036S0、
MR452-AM0044S0
规格:100-240VAC 2A 47-63Hz